The Christian Business Angels is incorporated in both The Netherlands and the USA, where we are a tax-exempt organization. This page provides the details of our ANBI status (in Dutch) and 501(c)3 status in the USA.

For further information on our financial accounts, please click here.

 

In case of any questions, please contact us

ANBI Details listed first, for USA 501(c)3 click here

ANBI Status (NL)

Contactgegevens


Stichting Christian Business Angels Nederland,

gevestigd te Moordrecht met contact gegevens:


Vierde Tochtweg 4a
2841 LS Moordrecht

RSIN/fiscaal nummer


Ons fiscaal nummer is 80456031

Doelstelling

De Stichting Christian Business Angels Nederland (afgekort: CBAN of CBA) heeft als doel: Middelen werven voor- en direct of indirect ter beschikking stellen van door de Stichting geselecteerde alumni van het onder controle van Stichting Compassion Nederland, gevestigd in Apeldoorn (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, RSIN nummer 804560316) staande Leadership Development Program (LDP) om deze afgestudeerde jongeren in Kenya en andere ontwikkelingslanden te helpen aan krediet en coaching om een onderneming te beginnen om aldus de armoede te bestrijden, werkgelegenheid te creëren en de levensstandaard te verhogen, waarbij duurzaamheid, integriteit en respect voor normen en waarden als uitgangspunt dienen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter, aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting aan personen of rechtspersonen die middelen aan de Stichting hebben geschonken.

Sindsdien is het LDP programma door Compassion beëindigd en heeft CBA inmiddels contacten gelegd met een breder scala aan NGO’s, en is de doelstelling uitgebreid tot niet alleen uitsluitend aan Compassion gerelateerde alumni, maar staat open voor elke jonge ondernemer die voldoet aan de criteria voor opname in de activiteiten van CBA.

Beleidsplan

De doelstelling van de Stichting Christian Business Angels Nederland (CBAN) is bovenstaand weergegeven. De manier waarop CBAN deze doelstelling tracht te bereiken is voor een deel vastgelegd op deze website ook wel “Operating Principles” (Huishoudelijk Reglement, of HHR) genoemd.

Verwerven financiën

De “CBA Members” dragen ieder jaarlijks vrijwillig een bedrag van tenminste €5000 als gift bij, tenzij het Bestuur besluit dat de financiële situatie tijdelijk een lagere bijdrage toelaat. Daarnaast kunnen eenmalig giften gedaan worden door bijvoorbeeld sympathiserende bedrijven en individuen.

Beheer vermogen

Voor zover het vermogen niet direct besteed wordt aan de totstandkoming van de doelstelling, zal dit op liquide en defensieve wijze beheerd worden. De Stichting streeft geen buitensporige vermogensopbouw na, maar moet wel in staat zijn om onverwachte uitgaven (bijvoorbeeld extra reizen naar Kenya) te kunnen bekostigen. De financiële verantwoording voor 2019 is te vinden onder het kopje “Financiële verantwoording” onderstaand.

Geplande activiteiten voor 2020

 • In alle gevallen van de bestaande- en nieuwe investeringen zal er veel aandacht nodig zijn voor het managen en beperken van de gevolgen van de covid-19 pandemie die ook in Kenya een groot effect zal hebben. De eerste prioriteit zal de persoonlijke gezondheid en veiligheid van de entrepreneurs en hun personeel zijn.

 • Het coachen van Vic Green voor de uitoefening van groententeelt in West Kenya, en het opstarten van de papaya teelt op een tweede terrein. De grond in het greenhouse lijkt besmet te zijn met een virus of schimmel, waarvoor lokale expertise van Amiran ingeschakeld zal worden. De Business Angels of Kenya hebben hierin een belang van 49%.

 • Het coachen van Crystalyn Media (30%), specifiek het versterken van de customer pipeline om een continue werkbelasting te verzekeren.

 • Het coachen BigBrainz (10%) in een periode dat scholen gesloten zijn als gevolg van covid-19 en geen nieuwe verplichtingen zullen willen aangaan.

 • Het mogelijk liquideren van het in 2018 opgerichte Motorsafe (35%) gezien de slechte bedrijfsvoering, en waarbij covid-19 lock-downs de vraag naar transport verder zullen doen verminderen.  

 • Het coachen van Eaglelinks Choice (49%) in het gaan opzetten van een grootschaligere bedrijfsvoering met de CBA investering uit 2019 (en 2e tranche in 2020).

 • Het coachen van EcoKud (39%) in het gaan installeren van hun productiecapaciteit en opstarten van hun productie.

 • Het coachen van Kikafri Collections (45%) in het professionaliseren en opschalen van de productie van custom-made tassen.

 • Het verzorgen van een Business Plan training class in Nairobi in september 2020 (HOLD i.v.m. covid-19).

 • Het houden van een Business Plan Competition 2020, waarbij potentiële entrepreneurs een business plan kunnen indienen. Deze plannen worden door de CBA members bekeken en besproken, en coaching wordt verleend aan de indieners om ze aan te scherpen en te completeren.

 • Het verbreden van de werkwijze van CBA door het ontwikkelen en uitrollen van een “CBA Incubator Program” voor veelvuldige en kleinschalige investeringen (orde € 1000 tot 2000) om meer entrepreneurs een kans te geven en sneller mogelijkheden uit te testen. Hiervoor zal een “CBA Busines Plan” opgesteld worden wat onze werkwijze en resultaten tot nu toe presenteert, en hoe dit incubator program hierin past.

 • Versterken van de inkomsten van CBA Nederland, mede om de extra benodigde fondsen voor het “incubator program” te verwerven. Hiertoe zal het werk van CBA in Nederland (en daarbuiten) verder bekend worden teneinde eveneens een toename te krijgen in het aantal deelnemende en donerende personen en bedrijven, én in het aantal personen dat als business coach kan optreden.

Activiteiten 2021 – 2025

Ieder jaar zullen globaal de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

 • Verzorgen van een of meerdere Business Plan training class en bijbehorende individuele coaching van potentiële entrepreneurs.

 • Het houden van een Business Plan competitie met opvolgende beoordeling etc van de ingediende voorstellen.

 • Het oprichten en begeleiden door middel van business coaching van bedrijven die levensvatbaar lijken.

 • Het communiceren in Nederland (en zo nodig daarbuiten) van de doelstellingen en activiteiten van CBA Nederland.

Na enkele jaren komen hier de volgende activiteiten bij:

 • Het afstoten van deelnames in ondernemingen in Kenya wanneer deze door voldoende groei zelfstandig verder kunnen en/of het aandeel van Business Angels of Kenya kan worden terug verkocht aan de oorspronkelijke entrepreneur of doorverkocht aan andere investeerders.

 • Het uitbreiden van de activiteiten van CBAN naar andere ontvangende landen, waarbij primair gekeken wordt naar Oost-Afrika (Uganda en Rwanda).

 • Het uitbreiden van de donor basis naar andere landen, waarbij primair gedacht wordt aan de USA en/of Canada.

Bestuur

 

 • Roland Heersink: Voorzitter

 • Paulus Steenkamp: Secretaris

 • Jan Voois: Penningmeester

 • Welmer Blom: Lid

Beloningsbeleid

 

Er is geen bezoldiging/beloning voor bestuursleden, maar indien de financiële situatie het toelaat kunnen ze wel aanspraak maken op vacatiegelden ter bestrijding van de gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

 

De Stichting Christian Business Angels Nederland (afgekort: CBAN) is opgericht op 1 november 2013. De activiteiten in 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

Stichting CBA Nederland.

 • Tot midden 2019 vormden alle Business Angels gezamenlijk het bestuur, maar om de bestuurlijke effectiviteit te vergroten is besloten vanaf augustus 2019 een onderscheid te maken tussen vergaderingen van alleen het bestuur en zogenaamde General Members vergaderingen van het bestuur met alle Business Angels. In 2019 heeft het bestuur 2x vergaderd, en bestuur met alle Business Angels 5x.

 • Eind november 2019 is de zesde Engelstalige Newsletter uitgegeven die verhaalt over de activiteiten van eind 2018 en 2019. Dit is de laatste per e-mail verspreide newsletter geweest, in het vervolg wordt gecommuniceerd via de website en LinkedIn posts. In 2019 is ook het bestaande logo vervangen door een nieuwe versie.

 • Begin 2019 zijn de investeringsvoorstellen uit de “2018 Funding Cycle” nader geëvalueerd, hetgeen later in 2019 geleid heeft tot investeringen in EcoKud en Eaglelinks Choice. Er is veel coaching gegeven aan andere entrepreneurs zoals CocoGrow die echter niet geleid hebben tot een investering door CBA omdat de entrepreneurs zelf de funding hebben kunnen verzorgen. Alle entrepreneurs krijgen steeds feed-back over hun plan met suggesties voor verbetermogelijkheden om hun toekomstige investerings kansen te vergroten.

 • In het najaar van 2019 is wederom een “Funding Cycle” gestart en hebben 19 entrepreneurs een business plan ter beoordeling van CBA ingediend. De short-listing en verdere verwerking daarvan zijn in begin 2020 uitgevoerd.

 • Steeds opnieuw blijkt de persoonlijkheid van de entrepreneur van groter belang dan de kwaliteit van diens business plan, maar voor CBA Business Angels blijft het moeilijk om door de geografische- en culturele afstand het eerste goed in te schatten. Hiertoe is een “entrepreneur interview guideline” ontwikkeld waardoor lokaal en op gestructureerde wijze entrepreneurs geïnterviewd en getest kunnen worden op hun entrepreneurial- en persoonlijkheids kenmerken.

 • Tot slot is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van het CBA “incubator program”, waarbij op eenvoudigere wijze meer veelbelovende business ideeën van een beperkte funding kunnen worden voorzien om de haalbarheid van het idee te kunnen testen.     

 

Activiteiten in Kenya.

 • Na de oprichting van de Nederlandse Stichting CBAN is op 10 april 2014 een zusterorganisatie volgens Kenyaans recht opgericht en bij de Nairobi Registrar of Companies geregistreerd als Business Angels of Kenya Limited, onder nummer CPR/2014/138402. Deze Kenyaanse company dient om de CBAN activiteiten in Kenya rechtmatig te kunnen uitvoeren, te weten het helpen van Compassion Kenya LDP alumni in het starten van nieuwe ondernemingen en het financieel deelnemen daarin.

 • The Business Angels of Kenya beschikt over een bankrekening bij de Co-Operative Bank of Kenya. Onze lokale director Hudson Mukunza is in 2018 signatory voor de lokale bankrekening geworden.

 • Carol Nzau is sinds 2017 de part-time local Business Representative van CBA, en heeft in 2019 meerdere malen via skype/telefoon en in-person contact gehad met de bestande of potentiële entrepreneurs en CBA van advies kunnen dienen.

 • In september 2019 hebben Business Angels Paulus Steenkamp en Eric Kuisch een bezoek aan Kenya gebracht (Kisumu en Nairobi), alwaar twee bestaande bedrijven Motorsafe en Vic Green zijn bezocht, alsmede twee potentiële nieuwe investeringen. Daarnaast is in Nairobi een Business Plant Training Class van 2,5 dag gegeven waaraan 41 entrepreneurs deelnamen, die geselecteerd waren uit een record aantal van 130 aanmeldingen. Iedere entrepreneur heeft daarbij ook een persoonlijk coaching gesprek gekregen waarin dieper op zijn/haar business ideeën werd ingegaan, en kreeg aan het einde een op naam gesteld Certificate of Participation uitgereikt. De logistieke ondersteuning van dit evenement werd door Carol Nzau verzorgd. Van dit bezoek is een uitgebreid Engelstalig verslag opgesteld dat op aanvraag beschikbaar is.

 • Tijdens voornoemd bezoek aan Kenya is eveneens een investeringsovereenkomst getekend met een van de deelnemers aan de “2018 Funding Cycle”, EcoKud in Kisumu, na de nodige voorbereidende gesprekken eerder in 2019. EcoKud richt zich op het produceren van diervoeder uit de larven van de Black Soldier Fly, als alternatief voor vismeel dat gemaakt wordt uit het al overbeviste Victoria meer.

 • Eerder in 2019 is een investeringsovereenkomst getekend met Eaglelinks Choice, een bedrijf dat zich richt op het fokken en verkopen van slachtvarkens.

 • Het in 2015 opgerichte Vic Green floreert, en rendeert goed. Entrepreneur Victor Onyanga heeft een deel van zijn lening bij de Business Angels of Kenya terugbetaald, en is gestartmet de ingebruikname van het in 2018 aangekocht tweede stuk land ten noorden van Kisumu. Hier zullen papaya bomen geplant worden, en hij heeft reeds een afname contract getekend met een papaya verwerkend bedrijf.

 • Het in 2018 gestarte bedrijf Motorsafe Kenya in Kisumu, met hoofdactiviteit persoonsvervoer per motorfiets, ontwikkelt zich niet goed. Het blijkt zeer lastig om getrainde berijders aan Motorsafe te blijven binden, en de focus van de entrepreneur lijkt niet de juiste.    

 • Via skype en e-mail is regelmatige coaching gegeven aan Crystalyn Media en BigBrainz, en beide bedrijven ontwikkelen zich gunstig, alhoewel de daadwerkelijke verkopen achterblijven bij de in het algemeen te optimistisch ingeschatte vooruitzichten. Beide entrepreneurs maken hierin een echte learning curve door.

 • Crystalyn heeft zijn focus verlegd naar meer commerciële uitingen i.p.v. het opnemen van muziek van lokale artiesten, hetgeen de inkomsten sterk heeft verbeterd.

 • Voor BigBrainz, die zelf-ontwikkelde administratieve software voor scholen vermarkt via een software-as-a-service model, en heeft het break-even punt tussen kosten en maandelijkse fee-inkomsten gepasseerd.    

 • Eind 2019 (en doorlopend in 2020) zijn een 6-tal entrepreneurs door Carol Nzau en Hudson Mukunza geïnterviewd met behulp van de nieuw ontwikkelde “entrepreneur interview guideline”, wat goed bijgedragen heeft in het doorgronden van de persoon van de entrepreneur en diens beweegredenen.

 

Financiële verantwoording 2019

Het boekjaar 2019 werd met een positief saldo afgesloten omdat nog niet alle investeringen volgend op de 2019 Funding Cycle gedaan konden worden. Dit saldo is toegevoegd aan de reserves, bedoeld ter investering in 2020. Zie de bijlage (Jaarrekening CBAN 2019.pdf) voor verdere details.

501(c)3 Status (USA)

Contact Information


Christian Business Angels Inc.

a Texas corporation with the following address:

173 Tovrea Road, Ste C

Alvin, TX, 77511

USA

Non-Profit Status


Christian Business Angels has applied to the IRS for non-profit status using form 1023-EZ as of 11/6/2020.  We expect approval from the IRS by early December.


Our EIN and further information is available on request - contact us

Board of Directors


The Christian Business Angels is governed by its board:

 • Roland Heersink, Chair

 • Paulus Steenkamp, Secretary

 • Kristin Davis, Treasurer

Bylaws

 

Bylaws for the Christian Business Angels are available on request. For a copy of our bylaws, please contact us.

 
 

Non-Profit Status

© 2021 Christian Business Angels